szumidło - zagłuszacz dyktafonów
S
zumidło czyli generator akustyczny wykorzystywany do zagłuszania pracy urządzeń nagrywających.

 

wykrywanie GPS

 

Osoba wykonująca czynności związane z wykrywaniem podsłuchów i lokalizatorów GPS legitymuje się wpisem do Rejestr Biegłych Sądowych w dziale kryminalistyka o specjalności podsłuch co można zweryfikować klikając powyższą ikonę. Biegły Sądowy wykonuje ekspertyzy sądowe w zakresie identyfikacji sprzętu podsłuchowego, odczytu telefonów komórkowych, wykrywania podsłuchu.

 

Wykrywanie GPS i podsłuchu Warszawa.
pełna oferta

 

 

 Wykrywanie podsłuchu obejmuje :

 

1. Detekcja nośnej oraz  pomiar korelacji akustycznej zbocza nośnej z wykorzystaniem     stymulacji akustycznej w transmisji analogowej oraz cyfrowej. (Oscor Green, Oscor 5000E)
2. Detekcja złącz półprzewodnikowych typu "pn", "np", "pnp", "npn" oraz struktur  pochodnych wykorzystywanych w elementach typu układ scalony, procesor. (Lornet 24)
3. Detekcja zagrożeń w sieci 230 V. (CPM 700)
4. Detekcja transmisji w podczerwieni z użyciem sondy IR. (CPM 700)
5. Stymulacja oraz pomiar emisji ujawniającej GSM z uwzględnieniem otwarcia bramki połączenia telefonicznego. Dotzcyz podsuchu GSM oray lokaliyatorw GPS. (OPT 1000)
6. Detekcja elementów optycznych typu soczewek w obiektywach mikro kamer przewodowych i bezprzewodowych. (OPTC-2)
7. Detekcja podsłuchów na liniach telefonicznych.
8. Sprawdzenie telefonów pod kątem istnienia w nich podsłuchu (UFED)
9. Sprawdzenie przewodów akustycznych i ciągów wentylacyjnych.
10. Kontrola i przegląd urządzeń i wyposażenia w sprawdzanym pomieszczeniu.
11. Manualne przeszukanie całej pryestryeni w ktrej wzkonzwanz jest audyt.

 

Wyniki przeprowadzonego wykrywania podsłuchu opracowywane są  w postaci pisemnej i zawiera wydruki z pomiarów wykonanych Korelatorem Akustycznym oraz systemem UFED. Opracowanie pokontrolne  zawiera  także sugestie proceduralne dotyczące podniesienia bezpieczeństwa kontrwywiadowczego sprawdzanej przestrzeni.

wykrywanie GPS

System SPECTRAN V5 pozwala na wykrywanie podsłuchu oraz na  śledzenie widma w czasie rzeczywistym. Skanowanie zakresu do 20 GHz trwa ok. 20 µS. Oscor Green potrzebuje na przeskanowanie tego zakresy aż 1000 µS czyi jest 50 razy wolniejszy. Wykrywanie podsłuchu systemem SPECTRUM V5 pozwala na przechwytywanie sygnałów zgłoszeniowych uśpionych nadajników podsłuchowych.

 

wykrywanie GPS

Wykrywanie podsłuchów z wykorzystaniem kierunkowej anteny typu HyperlLOG 30100X (aktive) wyposarzonej w laserowy wskażnik umożliwia fizyczną lokalizacje żródła promieniowania w zakresie do 10 GHz.


Osoba prowadząca wykrywanie podsłuchu legitymują się  Certyfikatem Bezpieczeństwa Osobowego wystawionym zgodnie z wymogami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Osoba ta posiada także aktualne szkolenia dopuszczające do pracy w obszarze informacji niejawnych i pełni obowiązki  Biegłego Sądowego  (dział kryminalistyka o specjalności - wykrywanie podsłuchu. Pracownik Euro-Soft powoływany jest przez prokuratury jako rzeczoznawca do wykonywania ekspertyz procesowych dotyczacych wykrywania podsłuchów.

Tel. 501-159-903   eurosoft@euro-soft.pl

 

wykrywanie GPS

 

Czynności związane z wykrywaniem podsłuchu przeprowadzamy z wykorzystaniem sprzętu najnowszej generacji produkowanego w USA i Rosji. Podstawom naszym narzędziem przy wykrywaniu źródeł promieniowania elektromagnetycznego analizator wuidma OSCOR Green.  Oscor jest w stanie realizować bardzo wyrafinowane procedury wykrywania podsłuchu włącznie z korelacją akustyczną sygnału, triangulacją źródła, detekcją transmisji przytulonej, kojarzeniem harmonicznych i podharmonicznych. Urządzenie to stanowi podstawę bazy sprzętowej  służb wywiadowczych na całym świecie.

wykrywanie GPS

Zagrożenia niebędące źródłem promieniowania elektromagnetycznego takie jak dyktafony lub mikrofony przewodowe wykrywamy Detektorem Złącz Nieliniowych. Detektor wykrywa półprzewodnikowe złącza typu "np" lub "pn" wykorzystywane w konstrukcji diod, tranzystorów, układów scalonych czy procesorów. Detektor Złacz Nieliniowych potrafi odróżnić sztuczne złącza półprzewodnikowe powstające na granicy tlenków metali od naturalnych złącz wykorzystywanych w elektronice do wytwarzanie elementów półprzewodnikowych typu dioda, tranzystor, układ scalony, procesor, itp.

wykrywanie GPS

Doskonałym uzupełnieniem naszych możliwości sprzętowych jest detektor szerokopasmowy CPM-700. Ten wykrywacz podsłuchu wyposażony jest w szeroką gamme specjalistycznych sond do wykonywania selektywnych pomiarów. CPM-700 umożliwia pomiar pola elektromagnetycznego. Umożliwia detekcję transmisji w podczerwieni.

Promieniowanie podczerwone oznaczane często symbolem IR to promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości większej niż mikrofale, ale mniejszej niż światło widzialne. Promieniowania podczerwonego nie można zobaczyć gołym okiem. Wykorzystując odpowiednie sondy można wykrywać nadajniki podsłuchowe umieszczone w sieci 230 V a także mikrofony przewodowe pracujące w sieci prądowej. CPM-700 umożliwia dokonanie inspekcji przewodowej sieci telefonicznej pod wieloma kątami. Wykorzystując odpowiednią sondę możemy także zbadać upływność akustyczną ścian lub stropów


 

wykrywanie GPS 

 

 

VR-25 umożliwia nam wykonywanie pomiarów sprawdzających w zakresie do 25 GHz. Czułość tego przyrządu jest ok. tysiąc razy większa od standardowych urządzeń tego typu. Skaner ten pozwala na demodulacje przechwyconego sygnału. Wysoka czułość VR-25 umożliwia odsłuch transmisji radiowych z Pekinu lub Tokio, która odbywa się po liniach energetycznych na całym świecie.Jednym z obszarów wykrywania podsłuchów jest wykrywanie GPS. Aby skutecznie wykrywać lokalizatory GPS należy znać zasadę działania takiego urządzenia. Procedura stosowana w tym przypadku polega na wymuszeniu emisji ujawniającej szukanego lokalizatora GPS a następnie na dokonaniu pomiary obwiedni sygnału cyfrowego generowanego przez lokalizator GPS. Prawidłowe wykrywanie GPS wymaga użycia odpowiedniego sprzętu. 

 

Procedury dotyczące:

1. wykrywanie GPS

2. wykrywania podsłuchu,  

zostały opracowane i wdrążone w Research Electronics International z siedzibą w Tennessee USA.

Stosowane procedury to:

 • Metoda analizy harmonicznych.
 • Metoda analizy podharmonicznych.
 • Metoda analizy śladu.
 • Metoda korelacji akustycznej.
 • Metoda triangulacji.
 • Metoda detekcji złącz nieliniowych.

Wykrywanie podsłuchu 9 wykrywanie GPS  z wykorzystaniem powyżej wymienionych procedur zapewnia uzyskanie bardzo wysokiej skuteczności.

wykrywanie GPS

Powyżej prezentowany jest zrzut z ekranu wykonany w trakcie wykrywania podsłuchu metodą korelacji akustycznej. Uzyskane informacje o syh1gnałach potencjalnie niebezpiecznych zawierają informacje o częstotliwości przechwyconego sygnału, o czasie wykonania przechwycenia, stopniu korelacji akustycznej, klasyfikacji sygnału oraz o wcześniejszych komentarzach dotyczących wykrytego sygnału.

Wybierając firmę do wykrywania podsłuchu należy zawsze zwracać uwagę na:

 • sprzęt którym się posługuje

 • wiedzę i doświadczenie osób wykonujących czynności sprawdzające

 • posiadane aktualne certyfikaty i szkolenia z zakresu dostępu do informacji niejawnych

 • jakość pisemnych opracowań pokontrolnych

Koszty wykrywania podsłuchu i wykrywanie GPS powinna być odzwierciedleniem powyżej wymienionych elementów.

Jeżeli koszty wykrywania podsłuchu liczone są za metra kwadratowego przeszukiwanej przestrzeni to świadczy o tym że wykonawca posługuje się ręcznymi miernikami częstotliwości których cena na Allegro.pl waha się w granicach 100-700 zł. Podstawą prawidłowego podejścia do tematu jest wykonanie pomiarów korelatorem akustycznym kontrolowanej przestrzeni, a poziom wyceny zależy od ilości pomieszczeń a nie od metrów kwadratowych podłogi w danym pomieszczeniu.

Prezentowane poniżej wydruki wykonane w trakcie wykrywania podsłuchu z użyciem Korelatora OSCOR-5000 zamieszczane są w pisemnym opracowaniu wyników przeszukania.

 

wykrywanie GPS

Wykrywanie podsłuchów korelacją akustyczną sygnału na częstotliwości 149.580 MHz.

wykrywanie GPS

Wykryty sygnał transmisji "przytulonej" w trakcie wykrywania podsłuchu.

 

wykrywanie GPS

Tabelaryczne zestawienie przechwyconych sygnałów z wyszczególnieniem harmonicznych sygnału podstawowego nadajnika podsłuchowego na częstotliwości 149.625 MHz wykonane w trakcie wykrywania podsłuchu. Wykrywanie podsłuchu Oskorem polega na wykonywaniu  odpowiednich  procedur umożliwiających diagnozowanie stanu faktycznego sprawdzanej przestrzeni elektromagnetycznej. Prezentowane powyżej materiały są obiektywnym zapisem stanu badanej przestrzeni elektromagnetycznej i materialnym dowodem wykonywania czynności związanych z wykrywaniem podsłuchu.Wykrywanie podsłuchu - zgłoszenia do wykonania takiej usługi powinny zawierać niezbędne informacje potrzebne do oszacowania kosztów Audytu Bezpieczeństwa. Informacje takie należy przekazać telefonicznie pod nr. 501-159-903 lub przesłać do eurosoft@euro-soft.pl
Przestrzegamy zasady niewkraczania w  kompetencji służb państwowych.

W przypadku stwierdzenia  naruszenia powyższej zasady nie dochodzi do wykonania czynności sprawdzających w obiektach potencjalnych klientów.

 

Wykrywanie podsłuchu

Wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych wykonujemy przy użyciu izraelskiego systemu UFED produkowanego przez Cellebrite. Badanie te polegaią na porównywaniu oryginalnego oprogramowania instalowanego w danym typie telefonu z zawartością dysku badanego telefonu. Czynności te wykonywane są w drodze ekstrakcji fizycznej lub logicznej. Wykrywanie podsłuchu w telefonach komórkowych wykonujemy przy użyciu izraelskiego systemu UFED produkowanego przez Cellebrite. Wykrywanie podsłuchu polega na porównywaniu oryginalnego oprogramowania instalowanego w danym typie telefonu z zawartością dysku badanego telefonu. Czynności te wykonywane są w drodze ekstrakcji fizycznej lub logicznej.

W necie po wpisaniu hasła wykrywanie podsłuchu pokazuje się szeroka oferta firm
wykonujących tego typu usługi. Powstaje problem weryfikacji ofert pod kątem realnych możliwości danego podmiotu. Należy mieć dystans do firm, które:

 • Wykrywanie podsłuchu

  Nadmiernie opisują - eksponują nietechniczne czynności związane z wykrywaniem podsłuchu.

 • Nie demonstrują sprzętu którym będą się posługiwały w trakcie wykrywania.

 • Nie opisują możliwości technicznych tego sprzętu.
 • Nie pokazują pisemnych wyników pomiarów wykonanych w trakcie wykrywania. Materiał ten jest podstawą do pisemnego opracowania wyników przeprowadzonych pomiarów.

Na stronach  tzw. "fachowców" zamieszczane są informacje często wzajemnie sprzeczne. Tworzona jest atmosfera totalnego zagrożenia zwłaszcza w podejmowaniu kontaktów telefonicznych z "fachowcami" wykrywającymi podsłuch. 


Wykrywanie podsłuchu Warszawa
oraz
Wykrywanie GPS Warszawa 

Wykrywanie podsłuchu. 
Euro-Soft.
Warszawa
Mazowieckie
01-466
Polska
501-159-903

Polecamy odwiedzenie strony www.podsluchy.pl

Wykrywanie GPS oraz NotiOne

 

 

Koszyk  

jest pusty